ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

2066 ประกาศ 1040 กบ รับสมัคร MPPM 12 ชลบุรี ครั้งที่ 3-66

 

Download

 

คำอธิบายรายวิชา

cut_course_mppm_2563150663_upload_121164

Download File

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

หลักสูตร………………. สมัครด้วยตนเอง………………. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต