ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์
วันประกาศผลคัดเลือก วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2566

ขอขยายเวลารับสมัครอุดรธานี ครั้งที่ 2 ปี66(3)

 

Download