ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่37
ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือก MPA37 ครั้งที่ 2 ปี 66

 

Download File