ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 8/2566 (รอบพิเศษ)

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 8-2566-ไทย

 

Download File