ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร MPPM ชลบุรี รุ่นที่ 12

Download File

 

คำอธิบายรายวิชา

cut_course_mppm_2563150663_upload_121164

Download File

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

หลักสูตร………………. สมัครด้วยตนเอง………………. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต