ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

484-2566

 

Download