ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
(ปฎิบัติงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

SuratCareer2