ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Driver2

 

 

สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532

ประกาศเดิม