“ประกาศรับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA”

ความสำเร็จของพวกเราทุกคนชาวรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรองคุณภาพหลักสูตร MPA จาก AUN-QA

AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน