ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)