ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 

Logo GSPA

 

 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ
นางสาวพรรณสุภา โพธิ์ย้อย รหัสประจำตัว 5510111054 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง “การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร”
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น10 อาคารนวมินทราธิราช