กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นายธนภณริทธิ์ ธนภัทร์เศวตโชติ รหัสนักศึกษา 5710111027
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจายผลประโยชน์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันระดับอุดมศึกษา”

กำหนดสอบในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10
อาคารนวมินทราธิราช

คณะกรรมการสอบ ดังรายนามต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา ประธานกรรมการป้องกันโครงวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์