การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ