การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ภาคปกติ แผน ก

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ภาคปกติ แผน ข

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ภาคพิเศษ

Comprehensive Examination for Master of Public Administration