ระบบ ICS
http://ics.nida.ac.th:8080/desknow/index.html

ระบบ E-mail
http://mail.nida.ac.th/

ระบบจองใช้ทรัพยากร
http://ers.nida.ac.th/eReserve/SH/WebForms/Login.aspx

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
http://doc2.nida.ac.th/DocClient/

ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
http://lms.nida.ac.th/moodle/

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
http://bi.nida.ac.th/analytics/saw.dll?Dashboard

ระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ
http://qa.nida.ac.th/

ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
http://pbs.nida.ac.th/00_login.aspx

ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
http://ats.nida.ac.th/

ระบบสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
http://202.44.72.62/eTesting/index.php

สหกรหณ์ออมทรัพย์
http://coop.nida.ac.th/