พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565
และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์