เตรียมพบกับรายการ”GSPA Innovative Talks : สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม”

ซีรีย์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย ใน 5 ธีมหลักและ 14 ประเด็นย่อยดังต่อไปนี้
🎙️1.Start up
🎙️2.การขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยข้อมูล (Data Driven)
🎙️3.รัฐบาลดิจิทัล
🎙️4.การจัดการปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มุมมองจากต่างประเทศ
🎙️5.ความจำเป็นของศาสตร์ด้านการบริหารภาครัฐที่อาจไม่จำเป็นการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
🌐สามารถติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านทาง Facebook fanpage คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
🎓คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตร #MPPM / #MPA หลักสูตรแรก และ หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรอง AUN-QA การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล ของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
และหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรใหม่ในรอบหลายทศวรรษของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า