คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จ.สุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM จ.ชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับโล่รางวัล นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยอธิการบดี ศ. ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
 
 รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีนี้ได้แก่
 
 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
►ศิษย์เก่าหลักสูตร Ph.D. (Development Administration)
►ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
►ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล
1) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาสังคมวิทยา เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น” ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2) รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคคลภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
นายพิชิตชัย กิ่งพวง
►ศิษย์เก่าหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ
►ตำแหน่งงานปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
►ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล
1) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2564 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
2) รางวัล “Top Scorer-Third Runner Up” During the “Regional Tourism Management training” ประจำปี 2562 จาก Asian Development Bank and ASEAN-KOREA CENTRE