หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 ที่สถานการณ์บังคับให้ทุกคนต้องปรับตัว กับ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)