รายการ GSPA Innovative Talks : Digital Governance : the new paradigm of Public Administration

รายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม
โดยสัปดาห์นี้ พบกันกับ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง,อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ในหัวข้อ: Digital Governance : the new paradigm of Public Administration