หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค อ.ดร.กุลชยา เต็มชวาลา อ.ดร.ธานินท์  สุวงศ์วาร และ ผส.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ณ ห้อง 4006 และ 4013 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

gspa present 01

gspa present 02

gspa present 03

gspa present 04

gspa present 05

gspa present 06

gspa present 07

gspa present 08

gspa present 09

Views: รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561