จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA Clubhouse คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับทำ e-Thesis และ i-Thesis นิด้า

สำหรับทุกคนที่จะทำวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงนักวิชาการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
Guest Speakers
  • รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) นิด้า
  • ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี : อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง /อดีตนักศึกษาปริญญาเอก นิด้า ผู้เคยใช้ระบบ e-Thesis
  • คุณคณาธิศ รตโนภาส : ผู้ให้คำปรึกษาใน e-Thesis Clinic
  • คุณยศพนธ์ ธรรมรงค์รักษ์ : ผู้ให้คำปรึกษาใน e-Thesis Clinic
วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 15.30-16.30