ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์