ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. พลภัทร บุราคม อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้โอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ของ สถาบันโลกคดีศึกษา (global study) ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม