กำหนดการ GSPA-Youth Digital Hackathon

“แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น”

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.

ณ ห้อง 9002 ชั้น 9 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการ Hackathon_20-9-2565new

 

Download ไฟล์