คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA
คณะผู้บริหาร

ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะผลิตบุคลากรให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้านความรู้และมีคุณธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศในด้านทฤษฎีทางด้านการบริหารการพัฒนา และนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา