คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 
S__3088493

สถานที่การเรียนการสอนและ
สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีระบบรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ ที่จอดรถ รวมถึง ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมกับศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง ผ่านระบบออนไลน์์ อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหรบัณฑิต ได้รับการรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. ระบบจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

4. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"ชีวิตเปลี่ยนเมื่อเรียนนิด้า"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มอีกวิชาละ 4,500 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 121,300 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 221,300 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 123,300 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 218,800 บาท
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร97,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ความพิเศษของหลักสูตร 

ระบบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

บัดนี้ – 30 ส.ค. 2567

สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รศ.60XX)
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์องค์การ
2. หมวดวิชาเอก  (รศ.70XX)
 • การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3. หมวดวิชาเลือก
 • เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการเงินและการคลัง
 • นโยบายสาธารณะ
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ


* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยน
ทั้งนี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาวอารีย์ คงสกุล โทร 02-727-3861

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

" องค์ความรู้ที่จะนำสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง "

ร้อยเอกชัยณรงค์ สุปันตี
นายทหารฝ่ายการสาธารณูปโภค มณฑลทหารบกที่ 45

ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่นที่ 33 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ บริเวณชุมชนวัดไทร (บ้านดอน) ในรายวิชา รศ. 7904 นโยบายสาธารณะ อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์