คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

เกณฑ์การให้คะแนน

Scoring Rubric

GSPA NIDA เกณฑ์การให้คะแนน

Unable to display PDF file. Download instead.