คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผลงานตีพิมพ์

Publication

GSPA NIDA Publication

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

ความปลอดภัยทางใจและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิต: การทบทวนวรรณกรรมและแบบจำลองแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

วารสาร

วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 40(1): 182-211

ชื่อ

นายเตวิช โสภณปฏิมา

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

The Factors Impacting Horizontal Collaboration Performance of Logistics Service Providers in A Global Network

วารสาร

Songklanakarin Journal of Management Sciences. 40(1): 1-28

ชื่อ

Quang Duy Nguyen

หลักสูตร

Ph.D. in D.A.

ชื่อบทความ

Multiparty Democracy, Social Cohesion, and Human Development in Sub-Saharan Africa: A Conceptual Framework

วารสาร

Journal of Sustainable Development. 16(4): 22-33

ชื่อ

Hamidou Issaka Diori

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

The Context Study of Collaboration in Prototype City of Agricultural Processing Industry Project, Nongjik District, Pattani Province

วารสาร

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC). 21(1): 187-210. TCI1/2566

ชื่อ

ยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

การศึกษาการจัดการความยากจนหลายมิติของประเทศไทยตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ด้านการเข้าถึงบริการรัฐผ่านการจัดสรรงบจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560-2562

วารสาร

วารสารการเมืองการปกครอง. 13(1): 63-79. TCI1/2566

ชื่อ

อัยรวี วีระพันธ์พงศ์

หลักสูตร

D.P.A

ชื่อบทความ

การจัดทำแผนที่เครือข่ายเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : มุมมองเชิงสถาบัน

วารสาร

วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา. 6(1): 59-74. TCI1/2566

ชื่อ

พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี

หลักสูตร

ชื่อบทความ

Ph.D. in D.A.

The Critical Success Factors of Public-Private-People Partnerships (PPPPS) for Efficient and Sustainable Infrastructure Development in Thailand

วารสาร

ASEAN Engineering Journal, 13(1), 125-136

ชื่อ

Supachai Rakpanitmanee

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

The Effects of ICT/e-Government on Migrant Workers’ Remittance Inflows in Bangladesh: An Empirical Study

วารสาร

Journal of Sustainable Development. 16(1): 53-76. SCOPUS

ชื่อ

Ziauddin Ahmed

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

Can Governments Rebuild the Trust of Their Citizens through E-government? The mediating effect of good governance

วารสาร

International Journal of Electronic Governance. 14(4): 458-478

ชื่อ

Ishani Anuradha Pathirage

หลักสูตร

Ph.D. in G.D.

ชื่อบทความ

รูปแบบศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ร้อยแก่นสารสู่สังคมสูงวัย

วารสาร

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 8(1): 112-124

ชื่อ

ยุวเรศ หลุดพา