คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ความพิเศษของหลักสูตร  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนี้พัฒนาขึ้นในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เพื่อระดมผู้เรียนจากภาคเอกชน และภาครัฐเพื่อร่วมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนประยุกต์ใช้จุดแข็งของหลักการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารงานที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผลันของโลก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โครงการฝึกงาน

หน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ศึกษาดูงาน

กิจกรรมนักศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

 

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 25666

วิชาในหลักสูตร

 

รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่

รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ
รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร

รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
รอ 7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ค่าลงทะเบียน

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 150,100 บาท
ภาคการศึกษาที่ 250,100 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)16,100 บาท
ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 136,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 250,100 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)16,100 บาท
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร218,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 02-727 3370 – 73

คุณสมบัติผู้สมัคร

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

ข่าวสารและกิจกรรม