คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • ได้รับปริญญา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management Program)
  • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
  • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาในระบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา)
  • เรียนเต็มวัน นอกเวลาราชการ (เน้นวันอาทิตย์)
  • เรียนครบหลักสูตร (13 วิชา) นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่คณะเปิดสอน
    (กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี)

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน214,500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร214,500

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2/2566 (สิงหาคม)
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียนสมัครเรียน

graduation-hat

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

location

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

educational-programs

เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2/2566 (สิงหาคม)

ความพิเศษของหลักสูตร 

วิชาในหลักสูตร

 

รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Administration and Sustainable Development)
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ (Management Research)
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Sector Management)
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)

รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ (Strategic Management and Public Policy)
รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Management and Development for Excellence)
รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร (Financial Management for Executive)
รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร (Marketing Management for Executive)

รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Management and Technology)
รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ (Economics for Management)
รอ 7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ(Independent Study: Combination of Practical and Theoretical Knowledge)