คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
 • ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
 • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาในระบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ (รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา)
 • เรียนเต็มวัน นอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
 • เรียนครบหลักสูตร (13 วิชา) นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • มีกองทุนกู้ยืม สำหรับนักศึกษาเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
 • สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่คณะเปิดสอน
  (กรุงเทพมหานคร, จ.พิษณุโลก, จ.นครราชสีมา,จ.อุดรธานี และ จ.สุราษฎร์ธานี)

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 140,100
ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 240,100
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน13,100
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 140,100
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 240,100
สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร500
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร174,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา (ประมาณเดือนสิงหาคม)
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียนสมัครเรียนสมัครเรียน

activities-11
activities-3
activities-14
graduation-hat

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

location

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

educational-programs

เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา (ประมาณเดือนสิงหาคม)

ความพิเศษของหลักสูตร 

วิชาในหลักสูตร

 

รศ 6000 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Public Administration Theory)
รศ 6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Administration and Sustainable Development)
รศ 6020 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration)
รศ 6030 การวิเคราะห์องค์การ (Organizational Analysis)

รศ 7080 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ (Project Planning Management and Evaluation)
รศ 7081 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Competency Assessment and Human Resource Development)
รศ 7082 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ (Financial and Budgetary Analysis)

รศ 7900 เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต (Dynamic of Global Economic)
รศ 7901 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Management and Technology)
รศ 7902 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ 7903 การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
รศ 7904 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

รศ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Independent Study: Combination of Practical and Theoretical Knowledge)