คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

สถานที่การเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีระบบรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ ที่จอดรถ รวมถึง ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมกับศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง ผ่านระบบออนไลน์์ อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. ระบบจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

4. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"ร่วมติดอาวุธทางปัญญา  เพื่อนำการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

อาจารย์ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 40,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 40,100 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน 13,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 40,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 40,100 บาท
สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ความพิเศษของหลักสูตร 

ระบบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รศ.60XX)
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์องค์การ
2. หมวดวิชาเอก  (รศ.70XX)
 • การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3. หมวดวิชาเลือก
 • เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการเงินและการคลัง
 • นโยบายสาธารณะ
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ


* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่แสดงอาจมีการปรับเปลี่ยน
ทั้งนี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นางสาวอารีย์ คงสกุล โทร 02-727-3861

0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

" นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ได้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาศตร์(NIDA) คณาจารย์มีคุณภาพ นักศึกษามีความหลากหลาย มี Connection ที่ดี สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนางาน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป "

นายบุญเหลือ บารมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์

 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ศูนย์บริการวังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566