คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

สถานที่การเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีระบบรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ ที่จอดรถ รวมถึง ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมกับศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง ผ่านระบบออนไลน์์ อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหรบัณฑิต ได้รับการรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ AUN-QA 

2. ระบบจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก

4. บูรณาการความรู้จากภาควิชา ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

"พัฒนาศักยภาพของผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน ในยุคดิจิทัล
ที่เน้นขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน"

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

สมัครเรียนหลักสูตร

 

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 140,100 บาท
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 240,100 บาท
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน13,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 140,100 บาท
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 240,100 บาท

สอบประมวลความรู้ ค่าสมัคร 500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ความพิเศษของหลักสูตร 

ระบบการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน

บัดนี้ ถึง 18 ธ.ค. 2566

สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร 39 หน่วยกิต

 
1. หมวดวิชาหลัก (รศ.60XX)
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 • การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์องค์การ
2. หมวดวิชาเอก  (รศ.70XX)
 • การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 • การประเมินสมรรถนะ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3. หมวดวิชาเลือก
 • เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 • การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการเงินและการคลัง
 • นโยบายสาธารณะ
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
 • การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
0 ปี
จำนวนปีที่จัดการเรียนการสอน
0 %
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

(ปีการศึกษา 2564)

0 %
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

(ปีการศึกษา 2565)

" นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ได้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาศตร์(NIDA) คณาจารย์มีคุณภาพ นักศึกษามีความหลากหลาย มี Connection ที่ดี สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนางาน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป "

นายบุญเหลือ บารมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร