คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Public Administration)

ชื่อย่อหลักสูตร
Ph.D. (Public Administration)

 

 

      การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพิจารณาสภาพปัญหาในสังคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นความคิดทางด้าน สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร รวมถึงพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาโดยอาศัยการศึกษา วิจัย ทดสอบและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ 

  3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

ELO 1: อธิบายหลักการและความรู้รายวิชาต่าง ๆ 
       (Being able to explain principles and knowledge of a learned subject)

ELO 2: นำความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
       (Apply research methodologies in quantitative and qualitative researches)

ELO 3: วิเคราะห์และสามารถนำความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบ
       (Analyze and Apply PA-course related knowledge systematically)

ELO 4: สังเคราะห์รวบรวมความรู้ เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
       (Combine and synthesize knowledge to present new findings necessary for the  sustainable country development)

ELO 5: สามารถวินิจฉัยโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
       (Able to make affair and socially responsible assertion) 

ELO 6: สร้างสรรค์นวัตกรรมทางความรู้และความคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์
       (Create innovative public administration knowledge and concept)

ELO 7: มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       (Being creative and able to plan the improvement that efficiently influences one’s self and others)

ELO 8: มีภาวะผู้นำที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในบริบของการทำงานเชิงวิชาการและวิชาชีพ
       (Possession of leadership traits that create morally and ethically behavioral interaction under the academic and professional context)

แผน 2 (2.1) 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน ฯ กำหนดให้เข้าเป็นนักศึกษา 

2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ หากเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 และต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น 

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบัน ฯ กำหนด                                       

4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และยอมรับข้อกำหนดที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ ในกรณีไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยให้การรับรองว่าจะสนับสนุนผู้สมัครให้เรียนได้ตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และในกรณีนี้ผู้สมัครเมื่อได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของสถาบัน ฯ 

7. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบไม่ผ่านในกระบวนการเรียนที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้อีก 

8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน ฯ 

แผนการศึกษาและจำนวนหน่วยกิต

แผน 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วนกิต

1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

2.  หมวดวิชาหลัก 

3.  หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

4.  หมวดวิชาเอก 

5.  สอบคุณสมบัติ 

6.  วิทยานิพนธ์ 

6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

9  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 

สอบ 

36  หน่วยกิต 

รวม 

66  หน่วยกิต 

         

สาขาวิชาเอก

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกี่ยวกับบุพวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ดังนี้ 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ภส 4003 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4003 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

วิชานี้เน้นทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไป และศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน 

ภส 4013 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 
LC 4013 Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies  

วิชานี้เน้นการฝึกการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4003 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

ภส 4004 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง   
LC 4004 Advanced Integrated English Language Skills Development  

วิชานี้เน้นเนื้อหาและกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมและบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัยโดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม 

ภส 4014 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
LC 4014 Remedial Advanced Integrated English Language Skills Development 

วิชานี้เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสําหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4004 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

2) หมวดวิชาหลัก 

รศ 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐร่วมสมัย  
PA 8000 Contemporary Public Management Theories 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ โดยมีจุดเน้นเรื่องประโยชน์สาธารณะ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพลวัตของแนวคิดการจัดการภาครัฐร่วมสมัยซึ่งรวมถึงแนวความคิดและงานวิจัยด้านการกำกับดูแลภาครัฐแนวใหม่ รัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนวัตกรรมในภาครัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภาครัฐในแนวสหวิทยาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางที่เป็นสากล 

รศ 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ  
PA 8001 Analysis of Organization and Management 

เทคนิคและทฤษฎีต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจองค์การและ การจัดการอย่างลึกซึ้ง เช่น การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ทีม วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ภาวะผู้นำ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์ความขัดแย้ง วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ผู้บริโภค วิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลว นวัตกรรมองค์การ และความความยั่งยืนในองค์การ และองค์การในยุคดิจิทัล โดยใช้การวิเคราะห์องค์การในลักษณะกรณีศึกษา 

รศ 8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ  
PA 8002    Human Resource Management for Excellence 

แนวคิดและหลักการ ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคนที่ต้องเรียนรู้จัดการและใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน ตั้งแต่การเรียนรู้กลยุทธ์ การวางแผน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงทักษะและงานในอนาคตของบุคลากร อีกทั้งต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนภายในองค์การเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างสูงสุด 

รศ 8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน  
PA 8003 Fiscal and Financial and Institution Systems Management 

ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง โครงสร้างของระบบการเงินและการคลังของประเทศ โครงสร้างของรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล แนวทางและข้อจำกัด ในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นศึกษาถึงนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะ นโยบายภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการกระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาถึงความสำคัญของระบบสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาทของธนาคารกลางในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน 

รศ 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   
PA 8004 Public Policy Analysis 

แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง และข้อจำกัดของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงตัวอย่างของงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะที่สังเคราะห์องค์ความรู้มาอธิบายในบริบทของสังคมไทย 

3) หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

รศ 8100 ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์   
PA 8100 Philosophy of Research in Social Science 

ปรัชญา และปรัชญาเชิงประยุกต์ข้อตกลงเบื้องต้นด้านการวิจัยเชิงประจักษ์ทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นถึงแนวทางการสร้างทฤษฎีทั่วไป องค์ประกอบของทฤษฎี การทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีในเชิงประจักษ์ การอุปนัยและนิรนัย รูปแบบการอธิบายรูปแบบต่าง ๆ บทบาทของค่านิยมในกระบวนการวิจัย 

รศ 8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1  
PA 8101 Quantitative Research Methods I 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการทำวิจัย ตัวแปรและการวัด การสร้างมาตรวัดการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของมาตรวัด แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเทคนิคในการแสดง ผลข้อมูลตลอดจนสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานซึ่งได้แก่ การทดสอบไคกำลังสอง การทดสอบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย 

รศ 8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2
PA 8102 Quantitative Research Methods II 

การใช้เทคนิคทางสถิติในระดับที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยทั้งแบบเส้นตรงและการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยที่มิใช่แบบเส้นตรง โดยเทคนิคทางสถิติที่มุ่งเน้นในรายวิชานี้คือการสร้างตัวแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแบบกำลังสองน้อยที่สุดอาทิ การใช้ตัวแบบกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นในการลดปัญหาที่ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน รวมถึงเมื่อข้อมูลที่นักวิเคราะห์ใช้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลพาแนล นอกจากนี้การวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่สำคัญในระดับสูงขึ้นจำเป็นต้องใช้ตัวแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการแสวงหาความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น โดยตัวแบบการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยที่มิใช่แบบเส้นตรง จึงถูกนำมาใช้ในโอกาสนี้ ซึ่งตัวแบบที่น่าสนใจและมีความสำคัญเพื่อการอนุมานค่าตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นสองตัวแปรตาม อาทิ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์และการถดถอยโลจิสติกส์พหุคูณ นอกจากนี้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และเทคนิค การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มรวมถึงการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างก็จะถูกนำมาศึกษาในรายวิชานี้ด้วย 

รศ 8103 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
PA 8103 Qualitative Research Methods 

ปรัชญา ฐานคติ และแนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวทางการตีความ และแนวทางการเปรียบเทียบ การตรวจสอบสามเส้า รวมทั้งการศึกษาการออกแบบการวิจัย เชิงคุณภาพ และแนะนำรูปแบบการวิจัยแบบผสม นอกจากนี้ยังศึกษาเทคนิคในการทำวิจัยคุณภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า การสนทนากลุ่ม โดยนักศึกษาจะต้องจัดเสนอแนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนำเสนอและร่วมกันพิจารณาในชั้นเรียน  

4) หมวดวิชาเอก 

(1) สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

รศ 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
PA 8401 Strategic Human Resource Management 

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการวางแผนและบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับ การวิเคราะห์องค์การเพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจและกลยุทธ์ของคน รวมทั้งการบูรณาการกลยุทธ์ การบริหารคนกับกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานซึ่งจะเป็น ผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ 

รศ 8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และตัวแบบสมรรถนะ
PA 8402 Organization Learning and Competency Modeling 

แนวคิด รูปแบบ งานวิจัยเชิงประจักษ์ ข้อวิพากษ์ที่เกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบและลักษณะ ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บทบาทความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อการบริหาร ความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การสู่ความได้เปรียบของการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาระบบและเครื่องมือสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเชิงประจักษ์ร่วมสมัยเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของการวิเคราะห์งานและการกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบสมรรถนะเพื่อการวางระบบและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จความล้มเหลวในการวางระบบดังกล่าว รวมทั้งภาวะผู้นำเพื่อไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้    

รศ 8403 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเด็นความท้าทายร่วมสมัย   
PA 8403 Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management 

ประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากองค์การต่าง ๆ มีพลวัตและการแข่งขันตลอดเวลา การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จ ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น ความท้าทายในเชิงการจัดการที่จะต้องปรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา ประเด็นความท้าทายร่วมสมัยที่มีการนำมาศึกษาและวิเคราะห์หลายประเด็น ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยสุขภาวะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความหลากหลายของบุคลากร ความปลอดภัยและสุขอนามัย กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

(2) สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

รศ 8601 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย  
PA 8601 Policy Implementation and Evaluation 

แนวความคิดและงานวิจัยที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย/โครงการ กรอบความคิดและระเบียบวิธีในการประเมินผลนโยบาย/โครงการ และการประเมินผลการดำเนินนโยบาย/โครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการประเมินผลนโยบาย/โครงการ 

รศ 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง   
PA 8603  Fiscal and Monetary Policy Analysis 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินและการคลังโดยเน้นศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้และการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศอย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อนโยบายการเงินและ การคลังภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปรับเสถียรภาพของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ 

รศ 8604 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก               
PA 8604 Development Policy and Strategy in Global Change and Dynamism 

แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก โดยมีจุดสนใจศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาและกลไกเชิงสถาบัน กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนผลกระทบจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มของโลกยุคใหม่ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษาและสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและความมั่นคงของมนุษย์ การค้าการลงทุน ความมั่นคง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่เป็นวาระนโยบายการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประเทศและ การพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกยุคใหม่ 

 (3) สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management) 

รศ 8801 การบริหารการเงินและการตลาดการเงิน   
PA 8801 Financial Management and Financial Market 

ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การระดมทุน การบริหารหนี้ ตลาดการเงิน นวัตกรรมการเงิน การลงทุนในโครงการ การลงทุนในตราสารทางการเงิน การควบและรวมกิจการ และการวิเคราะห์การเงิน รวมทั้งเข้าใจถึงโครงสร้าง บทบาทและกลไกของตลาดเงิน ตลาดทุนรวมทั้งการกำกับดูและการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจนเครื่องมือทางการเงิน บทบาทและกลไกของตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การกำกับดูแลตลาดเงินตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

รศ 8803 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
PA 8803 Public, Private, and Civil Society Partnerships 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคีความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระบวนการในการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ และการติดตามผลในเรื่องภาคีความร่วมมือ ประเภทของภาคีความร่วมมือ ผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เกิดจากภาคีความร่วมมือภาคีความร่วมมือในการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุขและอื่น ๆ ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศไทยและต่างประเทศ ความท้าทายและผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งการกำหนด กลยุทธ์ใน การบริหารภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ประสบความสำเร็จ 

รศ 8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ 
PA 8804 Government and Corporate Policy 

ทฤษฎีและแนวคิดการกำหนดนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมนโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลาดดิจิทัลสำหรับภาครัฐเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายส่งเสริมนวัตกรรม หรือนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันของภาคธุรกิจและธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน และการนำนโยบายที่กำหนดไปปฏิบัติให้สำเร็จ ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารสูงสุดขององค์การทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้า การเงิน และเศรษฐกิจ 

การศึกษาตามแนวแนะ 

รศ 8005  การศึกษาตามแนวแนะ   
PA 8005 Directed Studies 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนักศึกษารวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยเรื่องที่เลือกศึกษาจะเป็นการเขียนกรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นการศึกษาปัญหาทางการบริหารและนำเสนอกระบวนการแก้ปัญหา หรือศึกษาเพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จทางการบริหาร หรือนำตัวแบบที่น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณี ทางการบริหารที่เป็นจริง ซึ่งในการศึกษาวิชานี้นักศึกษาสามารถกำหนดประเด็นด้วยความคิดริเริ่มร่วมกันของกลุ่ม 

4) วิทยานิพนธ์ 

รศ 9900 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
PA 9900 Dissertation 

พัฒนาประเด็นวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบนักศึกษาแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานตามหลักวิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงต้องเขียนบทความจากงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 0 2727 3873, 0 2727 3889
โทรสาร: 0 2374 4977
อีเมล: [email protected], [email protected]

 

ปีที่

ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

1

ภาค 2 (กรณีไม่ได้รับยกเว้นเรียนภาษาอังกฤษ)

65,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

20,000 บาท

ภาค 1

65,000 บาท

2

ภาค 2

47,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

20,000 บาท

ภาค 1

47,000 บาท

3

ภาค 2

42,000 บาท

ภาคฤดูร้อน

42,000 บาท

ภาค 1

78,500 บาท

4

ภาค 2

78,500 บาท

 

ค่าสมัคร สอบคุณสมบัติ (QE)

1,000 บาท

 

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

505,000 บาท

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น อาจารย์ และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักการเมือง ข้าราชการ รวมถึงอาชีพอิสระอื่น ๆ