คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศิษย์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2567

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ปีที่ 1 หมวดวิชาพื้นฐาน และหมวดวิชาหลัก150,000 บาท
ปีที่ 2 หมวดวิชาเอกและหมวดวิชาวิจัย114,000  บาท
ปีที่ 3 หมวดวิทยานิพนธ์ (24 หน่วยกิต)162,500  บาท
ปีที่ 4 หมวดวิทยานิพนธ์ 78,500  บาท
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร505,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร:
กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร: 0 2727 3370 – 73

*ศึกษารายละเอียดตามประกาศสถาบันและกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศ กิจกรรม อบรม สัมมนา