คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

หลักสูตรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตผู้เรียนทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้านทฤษฎี และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

>> หลักสูตรปริญญาโท – เอก

ประกาศรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง/ออนไลน์

>> หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. ภาคปกติ

Application Form l Online Application
Application Form l Online Application

หลักสูตรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตผู้เรียนทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้านทฤษฎี และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

วันที่รับสมัคร