คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

GSPA NIDA แบบคำร้องออนไลน์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับกรณี GSPA Online Request Form : Purpose of

1. ขอลาเรียนประจำวิชา (Leave of absence Request Form)
* จำเป็น ต้องแนบไฟล์หลักฐานเพื่อประกอบการลา (Additional document files must be attached to support a leave of absence)
2. ขอเอกสารสำคัญ (Academic Certification Request Form)
– รับรองผลการศึกษา (Certification of academic result)
– รับรองสถานภาพนักศึกษา (Certification of Student status)
– รับรองค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (Approval of payment)
– รับรองค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (Confirmation letter of total enrollment and tuition fees)
– อื่นๆ (Other)
3. ขอดูคะแนนผลการศึกษารายวิชา (Score appealing Form)
4. คำร้องทั่วไป (General Request Form)

สำหรับกรณี GSPA Online Request Form : Purpose of

5. แบบคำร้องขอหนังสือแนะนำตัวเพื่อขอเก็บข้อมูลงานวิจัย (Confirmation of student status letter for data collection Form)
(ขอหนังสือได้ครั้งละสูงสุด 10 หน่วยงาน Maximum 10 organizations/1 request form) กรอกข้อมูล 2 แบบฟอร์ม ดังนี้
     5.1.กรอกคำร้องคลิกลิงค์ https://forms.office.com/r/Dcb9MPm6m5
     5.2 กรอกรายชื่อหน่วยงานที่ต้องส่งหนังสือ https://forms.office.com/r/b5GdWKsAa1

*** หลังจากส่งแบบคำร้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรของท่าน เพื่อส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ***