ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2567
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกต
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศแบ่งกลุ่มคอม-2-67

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ