MPA Bangkok

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 38
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์38-1