MPPM Chonburi

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี
ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์-MPPM-ชลบุรี-1

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ