FLC คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลับมาแล้ว อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ประกาศนียบัตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ “GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4” ค่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเองระหว่าง 3-4 เมษายน 2567 (2 วัน) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) | 148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โดยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คนเท่านั้น