คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

670219_ประกาศรับสมัครหลักสูตร-MDG-ครั้งที่-1-2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 0 2727 3897