การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2567
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ
(สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
)