📢แจ้งเตือนด่วน ‼️ ปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive นักศึกษาและศิษย์เก่า 30 GB

เนื่องด้วย Microsoftได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ สถาบันจึงต้องจำกัดการให้บริการ Microsoft 365 โดยจะปรับลดขนาดพื้นที่ OneDrive ของผู้ใช้งาน เหลือ 30 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป…

📍จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำการตรวจสอบและย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive ให้คงเหลือไม่เกินกำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

📍***ผู้สำเร็จการศึกษา เกิน 2 ปีและผู้พ้นสภาพการศึกษา : ขอให้ท่านทำการย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เนื่องจากสถาบันจะทำการยกเลิกการให้บริการ Microsoft 365

วิธีการตรวจสอบพื้นที่ OneDrive ด้วยตนเอง : https://urlsh.nida.ac.th/mbfn6
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://idt.nida.ac.th/service/onedrive