ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)
ครั้งที่ 1/2567