ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)
กรณีทุนสงเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2567