ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์)
กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน
ครั้งที่ 1/2567