ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ)
           ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2566 (รอบพิเศษ) และได้พ้นกาหนดการรับสมัครไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ที่มีภูมิลาเนานอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงจัดการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตามลิงก์ท้ายประกาศนี้ หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยมิได้แจ้งเหตุผลให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทราบล่วงหน้า