GSPA Job

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์